מוסדות אור החיים

אודות הישיבה

על הרב

סיפורים אישיים מרתקים של בעלי תשובה

מדברי גדולי הדור

דף הקלטות

דיסקים

מכון אור החיים

שיעורי הלוין "דר וסוחרת"

שידורים חיים

 

 

תולדות אור החיים

 

הכנסת האורחים של אור החיים הקדוש

אור החיים הקדוש היה מקפיד ביותר על הכנסת אורחים, והנה בערב פסח אחד לא הזדמן אורח בעיירה. הרב שלח שליח שימצא בשווקים אורח.

לאחר חיפושים נרחבים גילה השליח אדם העומד בפינת בית הקברות כאשר הוא ממרר בבכי תמרורים. לשאלת השליח ענה האיש שמבקש הוא את נפשו למות. השליח מיהר לרב וסיפר לו על פגישתו.

הרב בכבודו ובעצמו מיהר לעבר בית הקברות, וביקש מהאיש לספר לו את מכאובו, והלה סירב עד שנשבע לו רבנו שיעזור לו בע"ה, אז החל האיש לספר לרב את סיפורו ההגון: "אני פלוני בן פלוני מהעיר סאלי, ועזבתי את ביתי ואת אשתי לצורך המסחר. ובס"ד שם הצלחתי, ולאחר 10 שנים של עבודה קשה ומפרכת, בקשתי לשוב עם כספי אשר חסכתי וליהנות את משפחתי לאחר שנים ארוכות של פרידה. החלפתי את משכורתי באבנים טובים ומרגליות יקרות ערך, והנחתי את הכל בתוך תיבת ברזל קטנה, ונכנסתי אל האוניה בדרכי הביתה חזרה. והנה כשהגענו היום למחוז חפצי, בירידתי מן האוניה פתאום נכשלתי במדרגה ונפל הארגז ובו כל עמלי, ועוד נעל אחת מרגלי, למצולות הים, ודעתי נטרפה עלי. רציתי לקפוץ לתוך הים גם אני, כי טוב מותי מחיי. אבל האנשים מנעו אותי מזה, ועתה הן אני נשארתי בין רגע חסר כל... והתחיל בבכי מר מאוד.

הרב נבהל מאוד היות וכבר נשבע לעזור לו מצרתו זו, ותכף נשא את עיניו לשמים ברטט גדול, ושרתה עליו רוח ה', ואמר הרב לאיש: קום בא והראה לי את המקום בו נפל הארגז. תכף הלכו והראה לו האיש את המקום מרחוק על שפת הים. הרב השביע את שר הים על  ידי  שם  המפורש,

בגוב האריות

גלותו של אור החיים

אור החיים והשודדים

הכנסת אורחים

 

העליה לארץ הקודש

רוח הקודש

 

התפילין המקודשות

 

פטירתו של אור החיים

 

שמירה על הציון

 

בזכות האור החיים

 

 

 

ומיד צף הארגז על פני הים. אמר לו הרב: קח רק את השייך לך! מיד שלח האיש את ידו ולקח את הארגז ואת נעלו האבודה, והודה לה' יתברך על שהשיב את אבידתו, בשמחה רבה מאוד. והלכו שניהם יחדיו לביתו של רבנו, לחוג את החג.

האיש סיפר לרב את כל קורותיו מיום שבא בברית עם אשתו החביבה עליו כנפשו. אך לא ארכו הימים וירד מעושרו מטה מטה, ומחמת כן נאלץ לעזוב את אשתו למדינת הים כדי לצבור ממון מחדש. ואכן ברוך ה' הצליח. אך לשמחה מה זאת עושה, אחר אשר לא שמע מאשתו מאז ולא קיבל מכתב לדעת מה שלומה, ואינו יודע כעת את מקומה בעיר הזו. ואמר לרב את שמה ואת שם אחיה.

כששמע הרב את שמה, תכף נודע לו שזו היא פלונית בת פלונית אשר עוזרת בביתו של הרב. אישה צנועה, נאה במעשיה, אישה שנשארה עגונה עד עתה ולא ידעו אחר עקבות בעלה שהלך למדינת הים. ואמר נקרא לנערה ונשאל את פיה. וכשפגשו האיש באשתו מיד נפלו כמתים מרוב שמחה וחדוה, וכמעט פרחה נשמתם.

הרב ראה כי יד ה' בדבר ואז אמר לאורחו, הנה אשתך קחנה ולך לשלום, אך תישארו להיות האורחים שלי עד אחרי החג, כי משמים עשוני שליח על זה. ועל זה אמרו רבותינו "מצוה גוררת מצוה". אני חיזרתי על מצות הכנסת אורחים ונגלגלה על ידי גם מצוה כפולה זו של השבת אבידה!